Undervisningsskicklighet & undervisningsteknik

Återkoppling för utveckling : från förmedling till handledning

Återkopplingens betydelse för elevers motivation, möjligheter och måluppfyllelse är väl förankrad i både forskning och beprövad erfarenhet. Samtidigt är återkopplingen något som kan vålla stora problem. Den kan lyfta, förtydliga, motivera och insp...

Vem gör maktlekar?

En bok med berättelser, övningar och dilemman om maktlekar! Vem gör maktlekar? riktar sig till unga som med berättelser, övningar och dilemman vill diskutera maktlekar ur olika perspektiv med varandra. Vad är vänskap? Var går dina egna och andras ...

På egna villkor - En strategi för handledning

Huvudtesen i denna bok är att handledning måste ske på de blivande lärarnas egna villkor. Författarna inleder därför med ett citat från filosofen Søren Kirkegaard. "Om man verkligen ska lyckas leda en människa till ett bestämt ställe, måste man fö...

Lärarskicklighet : metoder för framgångsrikt ledarskap

John Steinberg har ägnat ett helt yrkesliv åt att studera hur skickliga lärare gör när de lyckas som bäst.

Den här boken innehåller hans viktigaste insikter. Boken Lärarskicklighet - metoder för framgångsrikt ledarskap  beskriver hur du får...

Planera undervisningen baklänges : målet är utgångspunkten

Det här är en bok om att planera och genomföra lektioner med utmärkta resultat. Inte bara då och då, utan hela tiden. Vi vet att det går, för det finns lärare som faktiskt uppnår detta år efter år. Att de lyckas så bra beror på att de gör något vi...

Lärandets ordning och reda : ledarskap i klassrummet

Lärandets ordning och reda ledarskap i klassrummet handlar om vad som rimligen kommer först: undervisning eller ordning och reda? Boken problematiserar en vanligt förekommande föreställning om att lärare först måste ha eller skapa ordning och red...

Ordning i klassen : om fostran, arbetsro och trivsel - handbok med fallbeskrivningar om ledarskap för pedagoger

När eleverna är okoncentrerade, stör eller provocerar - vad kan man göra? Denna bok handlar om vilka möjligheter en lärare har att påverka eleverna så att lugn, trivsel och arbetsglädje sprider sig. Boken innehåller utvalda fallbeskrivningar med r...

Dilemmakort om maktlekar och dolda kränkningar - barn

Dilemmakort om maktlekar och dolda kränkningar är ett verktyg för att medvetandegöra barn hur deras relationer ser ut genom att diskutera andras dilemman. Har du stött på en maktlek någon gång? Är det okej eller inte med skojbråk? Vad är det för s...

Barn - med rätt att lära : perspektiv på förskolans läroplan

Om hur man kan arbeta med barnens lust och nyfikenhet som drivkraft. Pedagoger berättar om sitt arbete i förskolan och sin strävan efter förändring. Vad är lärande och kunskap för ett barn i förskoleåldern? Hur arbetar man med barnens lust och nyf...

Utmanande återkoppling : som för dina elevers lärande framåt

Återkoppling av hög kvalitet stödjer lärandet kraftfullt, men det finns också återkoppling som ger minimal eller rentav negativ påverkan. I den här boken reder författarna ut begreppen och vi får veta vilken sorts återkoppling som är effektiv, i v...

Didaktik - - teori, reflektion och praktik

Syftet med denna bok är att visa vilken betydelse didaktisk teori har för lärares arbete. Några av de frågor som ställs är: Vad är egentligen en didaktisk teori? Ger sådana teorier råd om hur undervisning ska planeras, genomföras och utvecklas? Hu...

Berätta! - Inspiration och teknik

Boken BERÄTTA! ger det muntliga berättandet en central roll i språkutveckling, utbildning och kulturell identitet och inspirerar förskollärare, lärare, bibliotekarier och andra att utveckla sitt eget berättande.

BERÄTTA! ger en rik översikt...

Elevhälsoarbete för specialpedagoger : en handbok

Hälsofrämjande och förebyggande arbete börjar i skolorganisationen och berör alla som arbetar inom skolan. Elevhälsoarbete för specialpedagoger - en handbok handlar om hur insatser på skol- och gruppnivå kan riktas för att tidigt förebygga skolsvå...

Effektiv undervisning : meningsfullt lärande

Effektiv undervisning meningsfullt lärande handlar om läraryrkets mest centrala frågor och utmaningar. Typiska situationer ur den svenska skolvardagen belyses utifrån ledande forskning. Över 100 konkreta verktyg, metoder och möjliga förhållningss...

Språklig mångfald i klassrummet

I den svenska skolan har en enspråkig undervisning länge varit norm. Men i dag kommer många elever till skolan med en rad olika språkliga erfarenheter. I takt med att forskningen har visat positiva effekter av flerspråkighet och av att stödja elev...

Hjärnan i skolan : möt barnen där de är

Denna bok är för dig som är pedagog och som möter elever i klassrum. Boken förklarar hur barnets hjärna utvecklas under uppväxten och hur det sociala samspelet i klassrummet påverkar lärandet. Hjärnan i skolan förenklar och förtydligar orsaker sam...

Utmanande dialog : fördjupa dina elevers kunskap och förståelse

Dialog kan, om den används rätt, vara ett kraftfullt redskap i undervisningen den hjälper eleverna att koppla samman begrepp och kontext, idéer och frågor, den skapar sammanhang mellan förkunskaper och nytt lärande.

En god dialog fördjupar...

Vänd på tanken : framgångsrik undervisning i klassrummet

Vänd på tanken - Framgångsrik undervisning i klassrummet är en bok för dig som vill utveckla din undervisning. Boken vrider och vänder på olika metoder, modeller och undervisningsstrategier. Den tar sin utgångspunkt i lärandets mekanismer och klas...

Det tänkande klassrummet

Hur gör ämnesläraren för att undervisa och planera för tänkande och kreativitet? Hur kan elever lära sig gott tänkande i klassrummet, och hur kan systematiskt tänkande användas för att utveckla lärandet? Kritiskt värderande och kreativt tänkande r...

Förlora läxan, vinn eleven

Denna bok utspelar sig i författaren Anders Enströms klassrum, ett digitalt klassrum där eleverna visar sina kunskaper och framsteg varje dag - utan vare sig läxor eller prov. Genom bokens alla praktiska tips och idéer kan du som lärare, oavsett å...